Postupak sklapanja ugovora s CARNET-om

Registrarima mogu postati pravne osobe i fizičke osobe sa samostalnom djelatnošću koje imaju registrirano sjedište u Europskoj uniji te registriranu samostalnu djelatnost u području računalne tehnologije. Budući registrari moraju zadovoljavati Uvjete koje je donijelo Upravno vijeće CARNET-a na prijedlog Povjerenstva za upravljanje domenom .hr.


Ako Vaša tvrtka ili obrt zadovoljavaju navedene uvjete, postupak potpisivanja ugovora je sljedeći:

1. Dostava kontakt podataka

Potrebno je ispuniti dokument s točnim podacima i poslati ga na adresu registar@domene.hr. Po primitku će vam biti otvoren korisnički račun na testnoj aplikaciji putem koje možete registrirati .tst.hr domene (ako je ispravno konfiguriran DNS server, te domene će biti vidljive na Internetu).

2. Prikupljanje potrebne dokumentacije

  • Izjava o zadovoljavanju Uvjeta
  • Potrebno je popuniti dokument s točnim podacima i linkovima na vašim web stranicama gdje se može provjeriti jesu li uvjeti zadovoljeni. Dokument je potrebno potpisati i ovjeriti, poslati u pdf formatu na adresu registar@domene.hr, a original dostaviti CARNET-u.

    Prema ovoj izjavi Povjerenstvo za upravljanje domenom .hr izvršit će provjeru zadovoljava li vaša tvrtka navedene Uvjete.

  • Izjava o čuvanju logova transakcija
  • Iz ove izjave mora biti jasno da sve transakcije provodite na isključivi zahtjev korisnika. Potrebno je navesti na koji način primate zahtjeve (webom, e-mailom, u papirnatom obliku), te na koji način zahtjeve arhivirate i čuvate.

    Također je potrebno navesti na koji način i u kojim vremenskim intervalima radite sigurnosne kopije podataka koje čuvate u elektroničkom obliku. Ovu izjavu, potpisanu i ovjerenu, potrebno je poslati u pdf formatu na adresu registar@domene.hr, a original dostaviti CARNET-u. Detaljnije tumačenje logova transakcija možete pronaći ovdje.

3. Provjera podataka

Nakon što Povjerenstvo za upravljanje domenom .hr zaprimi dokumentaciju, izvršit će provjeru zadovoljava li vaša tvrtka ili obrt sve uvjete te nakon toga Upravnom vijeću CARNET-a predložiti sklapanje Ugovora.

4. Potpisivanje Ugovora

Nakon što Upravno vijeće CARNET-a da suglasnost, potrebno je uplatiti jednokratnu naknadu u iznosu od 530,89 EUR na račun CARNET-a, nakon čega će Ugovor biti potpisan od strane Ravnatelja CARNET-a. Potpisani ugovor potreban je kako bi se ishodovala bankovna garancija.

Sukladno članku 12. Ugovora za registrare, umjesto dostavljanja bankarske garancije, Registrar ima mogućnost uplatiti novčani polog u traženom iznosu, odnosno u većem iznosu sukladno pravilima koja vrijede za bankarsku garanciju.

Nakon što dostavite bankovnu garanciju ili potvrdu o uplati pologa, Povjerenstvo za upravljanje domenom .hr će dati suglasnost da vaša tvrtka ili obrt može započeti s obavljanjem poslova registrara.

Iznos bankovne garancije ili pologa

Minimalni iznos bankovne garancije ili pologa iznosi 1.327,23 EUR. Ako vaš dug dosegne dostavljeni iznos, sustav će automatski onemogućiti daljnje transakcije dok ne podmirite nastale troškove.


Dodatna dokumentacija

Ako želite koristiti i EPP, potrebno je da nam dostavite IP adrese računala koja će se spajati na EPP servis.

Ukoliko svojim korisnicima pružate online usluge putem weba, potrebno je dostaviti izjavu o posjedovanju valjanog SSL certifikata. Ovu izjavu, potpisanu i ovjerenu, potrebno je poslati u pdf formatu na adresu registar@domene.hr, a original dostaviti CARNET-u.